Power Path

From ElectroDragon Wiki
  • HV -> 5V ->
  • HV -> 5V -> 3V3
  • HV -> 5V -> VBAT
  • USB -> 5V