Category:XLSEMI

From ElectroDragon Wiki
category category ICs Feature
DCDC-Buck Normal XL1509 2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter SOP8
DCDC-Buck Normal XL2596 3A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
DCDC-Buck effective XL1530 3A 380KHz 18V Buck DC to DC Converter SOP8
DCDC-Buck high-voltage XL7005 0.5A 200KHz 65V Buck DC to DC Converter
DCDC-Buck high-voltage XL7015 0.8A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter
DCDC-Buck high-power XL4015 5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter
DCDC-Buck high-power XL4016 8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter TO220-5L
DCDC-Boost Normal XL6009/XL6019 400KHz 60V 4A Switching Current Boost / Buck-Boost / Inverting DC/DC Converter


Header text Header text Header text
Example Example Example
Example Example Example
Example Example Example
降压型LED恒流驱动器芯片(常规型)
产品型号 输入电压 最大输出电压 输出电流 开关频率 恒流设置 封装形式 演示板说明 数据手册
XL3001 8V ~ 40V 32V 3A 220KHz Adj (0.21V) SOP8L-EP
XL3003 8V ~ 36V 32V 4A 220KHz Adj (0.21V) TO252-5L
XL3005 8V ~ 36V 32V 5A 220KHz Adj (0.21V) TO263-5L
降压型LED恒流驱动器芯片(高电压型)
XL8002 12V ~ 80V 1~18LED串 1A PFM Adj (0.1V) TO263-5L
XL8004 24V ~ 80V 3~14LED串 1A PFM Adj (0.2V) TO252-5L
XL8005 24V ~ 100V 3~8LED串 0.5A PFM Adj (0.2V) SOP8L

Pages in category "XLSEMI"

This category contains only the following page.